VLOČKOVAČ Jezírko 0, 5l

rating

VLOČKOVAČ Jezírko 0,5l

  • 100Kč
  • Cena bez DPH:100Kč
  • Kód výrobku:jez12
  • Dostupnost:Na skladě

JEZÍRKO – VLOČKOVAČ je přípravek k projasnění zelené vody v jezírku či rybníku.

Jak přípravek funguje? Přípravek vytváří vločky z velmi malých nečistot, jednobuněčných řas či sinic, které jsou poté zachyceny filtračním zařízením. Část těchto vloček pomalu sedá na dno, přičemž na sebe váže další nežádoucí nečistoty a zakryje stávající sediment. Vločky vysrážené na hladině je možné odstranit pomocí síťky či skimmeru a část, která se usadila na dně vysát pomocí ponorného vysavače. Přípravek vysráží fosfor obsažený ve vodě, čímž se zásadně omezí bujení řas a nebezpečných sinic. Použitím přípravku JEZÍRKO - VLOČKOVAČ se voda v jezírku či rybníce stane průzračnou a jiskřivě čistou.

Co přípravek obsahuje?

Účinnou látkou přípravku je Polyaluminiumhydroxichlorid (CAS 1327-41-9)

Jaké množství přípravku dávkovat?

Dávkování závisí na kvalitě vody a míry znečištění, vždy je však v rozmezí 20-50ml / m³.

Jak přípravek aplikovat?

Před samotnou aplikací zajistíme dostatečné okysličení a cirkulaci vody v jezírku či rybníčku. Následně namícháme potřebné množství přípravku s vodou v konvi s kropítkem (ideálně v poměru 1:5-1:10). Je-li to možné aplikujeme z konve na celou vodní plochu. V případě vodních ploch s větší rozlohou aplikujeme kropítkem ze člunu nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Vždy je důležité zajistit řádné promíchání ihned po aplikaci.

Jak přípravek skladovat?

Přípravek JEZÍRKO - VLOČKOVAČ skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, temném místě. Vyhněte se teplotám < 0°C a chraňte před zdroji vysokých teplot (ideální teplota v rozmezí 0-30°C). Skladujte z dosahu potravin, nápojů, krmiv a silných oxidačních činidel. Skladujte mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Přípravek neaplikujeme, jsou-li příliš vysoké teploty. Zjistíte-li přecitlivělost některých ryb po aplikaci přípravku, doporučujeme jejich odlovení a dočasné odstavení v nádrži s čistou vodou.

Při práci s přípravkem JEZÍRKO – VLOČKOVAČ používejte ochranné prostředky (rukavice, brýle). Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte možnosti úniku do kanalizace či vodních zdrojů. Vyvarujte se kontaktu s jinými chemikáliemi. Použitý obal s případnými zbytky zlikvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Používejte přípravek JEZÍRKO – VLOČKOVAČ vždy v souladu s informacemi na etiketě! Výrobce ani distributor neručí za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku. Přípravek odpovídá požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

První pomoc:

Při styku s kůží opláchněte postižená místa vodou. Znečištěný oděv ihned svlékněte. Při nadýchání zabraňte dalšímu kontaktu s přípravkem a postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. V případě zasažení očí je okamžitě začněte proplachovat tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití okamžitě vypláchněte dutinu ústní pitnou vodou. Po malých doušcích vypijte dostatečné množství vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nepřetržitá odborná pomoc:

Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2.
Telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý