pH MÍNUS 1kg

rating

pH MÍNUS 1kg

  • 110Kč
  • Cena bez DPH:110Kč
  • Kód výrobku:jez6
  • Dostupnost:Na skladě

JEZÍRKO - pH MÍNUS

Přípravek JEZÍRKO – pH MÍNUS je určený ke snížení pH vody v zahradním jezírku či rybníčku. Ideální hodnota pH vodního biotopu by se měla pohybovat v rozmezí 6-8. Při takových hodnotách dochází ke správným biochemickým procesům ve vodním biotopu a je tak snazší dosáhnout biologické rovnováhy jezírka či rybníčku.

Jak přípravek funguje?

Vzhledem k tomu, že účinnou látkou je sodná sůl kyseliny sírové, reaguje při styku s vodou kysele. Díky tomu je možné postupně docílit snížení pH na potřebnou mez.

Co přípravek obsahuje?

Sodná sůl kyseliny sírové – hydrogensíran sodný (CAS 7681-38-1)

Jaké množství přípravku dávkovat?

Dávka 10g přípravku (1 rovná polévková lžíce) na 1m³ vody sníží hodnotu pH přibližně o 0,1. Výše dávky se odvíjí od hodnoty pH vody v jezírku. Při potřebě většího snížení hodnoty pH dávkujte postupně (proces opakujte několikrát), dokud nedocílíte požadované hodnoty pH.

Jak přípravek aplikovat?

Potřebné množství přípravku přisypejte do nádoby s vodou (ideálně konev), důkladně promíchejte a následně aplikujte přímo do zahradního jezírka. Je-li jezírko či rybníček vybaven filtračním zařízením, je možné namíchaný roztok vlít do jezírka v místě odčerpávání vody, čímž zajistíme rozptýlení roztoku v celém objemu jezírka či rybníčku. V opačném případě doporučujeme použít na konev kropítko a roztok takto aplikovat na co možná největší plochu vodního tělesa.

Jak přípravek skladovat?

Přípravek skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém místě. Chraňte před zdroji vysokých teplot. Skladujte mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při práci s přípravkem JEZÍRKO – pH MÍNUS používejte ochranné prostředky (rukavice, brýle). Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zabraňte možnosti úniku do kanalizace či vodních zdrojů. Vyvarujte se kontaktu s jinými chemikáliemi. Použitý obal s případnými zbytky zlikvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Používejte přípravek JEZÍRKO – pH MÍNUS vždy v souladu s informacemi na etiketě! Výrobce ani distributor neručí za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

Přípravek odpovídá požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

BEZPEČNOST:

H-Věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí
P-věty: P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Vyplachujte dále.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 Odstraňte obal / obsah v souladu s předpisy.

První pomoc:

Při styku s kůží opláchněte postižená místa vodou. Znečištěný oděv ihned svlékněte. Při nadýchání zabraňte dalšímu kontaktu s přípravkem a postiženého vyveďte na čerstvý vzduch. V případě zasažení očí je okamžitě začněte proplachovat tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití okamžitě vypláchněte dutinu ústní pitnou vodou. Po malých doušcích vypijte dostatečné množství vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nepřetržitá odborná pomoc:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2., Telefon: 224 919 293 nebo 224 915 402

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý